January 18, 2020

ORGANIZING COMMITTEE
ORGANIZING COMMITTEE

President: Pencho Geshev
Co-president: Krasimir Dachev
Vice-president: Tatiana Iancheva
Scientific secretary: Stefka Djobova
Organizing secretary: Milena Kuleva

Members:
Nikolay Izov
Apostol Slavchev
Kiril Andonov
Nikolinka Lyubenova
Valentin Dobrev
Irina Radevska
Vanya Yordanova
Neli Yordanova
Kameliya Dimitrova
Veromira Velinova
Stanislav Hristov
Stefka Koncheva
PR Darina Prodanova